Home » Anti discriminatie beleid

Anti discriminatie beleid 

 

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Transflexion is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het vinden en behouden van een baan. 

In onze algemene voorwaarden is expliciet de bejegening van uitzendkrachten opgenomen: 

Artikel 20.2 (CAO NBBU): Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet
door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door de onderneming niet
worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat
wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

 

Handelen door de medewerkers

  1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
  2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn/haar direct leidinggevende.
  3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Verantwoordelijkheden van werkgever

Transflexion is verantwoordelijk voor:
Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

 De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

  1. geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op de volgende wijze: door het periodiek bespreken van dit thema en onderwerp in werkoverleggen en als onderdeel van het kwartaalgesprek met afzonderlijke medewerkers.
  2. goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op de volgende wijze: door het periodiek bespreken van dit thema en onderwerp in werkoverleggen. Ook zal de hand out overzicht die beschikbaar is gesteld door NBBU actief worden gebruikt, worden toegelicht in het werkoverleg en per mail worden verstrekt.
  3. voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door de hand out discriminatie van NBBU actief als leidraad te gebruiken en discriminerende voorvallen per geval te bespreken in tijden vergaderingen en werkoverleg en hier een plan van aanpak voor te maken welke geregistreerd zal worden.

 Vragen en klachten

 Indien medewerkers binnen en van Transflexion in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende verzoeken ontvangen, dan kan men hier melding van maken bij de leidinggevende. Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de directie. Zij handelt de klacht op objectieve wijze af in waarbij het streven is binnen twee weken op de klacht te reageren.

Voor meer informatie:

https://www.doorzaam.nl/cultuur/app-diversiteit-loont/

https://www.mensenrechten.nl/nl/vacature-check

 

 

 

 

 

Neem contact op