Annuleringsregeling Transflexion opleidingen

Bij de annulering / opschorting van een opdracht zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:
1. Annulering van een compleet rijopleidingspakket / vast aantal lessen / code 95 cursussen is enkel met inachtneming van het volgende mogelijk:
    a. Bij annulering van de opdracht/opleiding tot 21 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
    b. Bij annulering van de opdracht/opleiding tussen 21 en 14 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
    c. Bij annulering van de opdracht/opleiding binnen 14 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum zal het volledige (100%) cursusgeld verschuldigd zijn.
2. Annulering van een reeds aangevangen opleidingspakket is alleen mogelijk indien de cursist aan een ernstige ziekte lijdt die het besturen van een voertuig onmogelijk maakt. De cursist dient in dit geval een doktersverklaring te overleggen.
3. Terugbetaling van reeds betaalde opleidingsgelden vindt uitsluitend plaats in geval van annulering van een reeds aangevangen cursus, zoals bij punt 2 omschreven, onder aftrek van gemaakte administratiekosten / kosten CBR / kosten CCV.
4. Indien de cursist komt te overlijden wordt de overeenkomst per direct ontbonden.
5. Annulering van besproken (losse) praktijklessen is uitsluitend tot 48 uur voor aanvang van de rijles mogelijk, uitsluitend tijdens kantooruren en gedurende de periode van maandag tot en met vrijdag. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden derhalve niet meegerekend in deze 48 uur. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de les/cursus is het volledige les-/cursusgeld verschuldigd.
Bevoegdheden Transflexion:
6. Transflexion heeft het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de cursist zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
7. Transflexion kan haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden indien door vertraging aan zijde van de cursist niet langer van Transflexion gevergd kan worden dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities nagekomen wordt.
8. Transflexion is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
9. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Transflexion op de cursist volledig opeisbaar.
10. Transflexion is niet aansprakelijk tot vergoeding van schade en kosten die ontstaan zijn door ontbinding of opschorting van de overeenkomst.
11. Transflexion heeft het recht opleidingen/cursussen/rijlessen uit te stellen of te annuleren. Er zal in dat geval te allen tijde een alternatief aangeboden worden.
12. Indien de opleiding/cursus uitgesteld wordt in verband met onvoldoende deelname wordt dit uiterlijk binnen één week voor aanvang medegedeeld. Dit geeft het recht op annulering door de cursist tegen teruggave van 100 % van de betreffende cursuskosten. De kosten betreffende de geannuleerde opleiding/cursus zullen binnen 7 dagen terugbetaald worden.